2 Gün / 2 Days

 

Yöneticiler İçin Finans

Finance for Managers

Seminar Program:


 1. 1.Day            Business & Accounting & Finance:

 2. General Economic Evaluations ,

 3. Business, Accounting, Finance,

 4. Financial Terms, Financial Stability,


                      Financial Statements & Financial Analysis:

 1. Balance Sheet & Income Statement,

 2. Funds Flow Statement,

 3. Cash Flow Statement,

 4. Cash Management Statement,

 5. Depreciation, Amortization World,

 6. A Brief Overview of Cost Accounting,

 7. The effect of inflation on the financial statements,

 8. Calculation of Net Working Capital ,


                      Financial Management:

 1. Main Issues of financial management,

 2. Profitability Management,

 3. Cash Management,

 4. Break-even point,

 5. Profit Analysis,

 6. Sales Policies and maturity,

 7. Fund Management (Briefly)

 8. Fund Raising (Briefly)

 9. Fund Raising Tools in the market (Briefly)

 10. ERP Applications, as concept and formal using,


 1. 2.Day            Budget:

 2. Description, Requirements and Methodology,

 3. Budget as a Management Tool,

 4. Budget Management,

 5. Strategic planning & Cash Budget,

 6. Investments Budgets,

 7. Sales Budget, Expense Budgets,

 8. Forecasting of Balance Sheet Items,

 9. Financial Expenses,

 10. Profit / Loss Account,

 11. Cost Centers and Distribution of Costs,

 12. Budget Monitoring,

 13. Budget Revision.

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            İşletme & Muhasebe & Finansman:

 2. Genel Ekonomik Değerlendirmeler,

 3. İşletme, Muhasebe, Finans,

 4. Finansal Terimler,Finansal İstikrar,


                      Finansal Tablolar & Mali Analiz:

 1. Bilânço & Gelir Tablosu,

 2. Fon Akım Tablosu,

 3. Nakit Akım Tablosu,

 4. Nakit Yönetim Tablosu,

 5. Amortisman Dünyası,

 6. Maliyet Muhasebesine Kısa Bir Bakış,

 7. Enflasyonun Finansal Tablolar üzerine etkisi,

 8. Net Çalışma Sermayesi Hesabı,


                      Finansal Yönetim:

 1. Ana Hatları ile Finansal yönetim,

 2. Karlılık Yönetimi,

 3. Nakit Yönetimi,

 4. Başa-baş Noktası,

 5. Kara Geçiş Analizleri,

 6. Satış Politikaları ve Vade,

 7. Fon Yönetimi (Özetle),

 8. Fon Tedariki (Özetle),

 9. Piyasadaki Fonlama Araçları (Özetle),

 10. ERP Uygulamaları,


 1. 2.Gün            Bütçe:

 2. Tanımı, Gerekliliği ve Metodolojisi,

 3. Yönetim Aracı Olarak Bütçe

 4. Bütçe Yönetimi,

 5. Stratejik planlama & Nakit Bütçesi,

 6. Yatırımların Bütçelenmesi,

 7. Satış Bütçesi, Gider Bütçeleri,

 8. Bilânço Kalemleri Tahmini,

 9. Finansal Giderler,

 10. Kar / Zarar Hesabı,

 11. Masraf Merkezleri ve Masrafların Dağıtımı,

 12. Bütçe İzleme,

 13. Bütçe Revizyonu.