1 Gün / 1 Day

 

Seminar Program:


 1. 1.Day            Basic Concepts:

 2. Economic indicators,

 3. Business Cycles,

 4. Internal Economic Balance,

 5. Foreign Economic Balance (Foreign Trade)

 6. State Budget / Government Securities,

 7. Financial Products,

 8. Speculation - Manipulation               

                  

                      Money Markets:

 1. Economic indicators;

 2. Money Supply,

 3. Inter-bank money market,

 4. Central Banks,

 5. Treasury

 6. Exchange Market    s 

 7. Forex Markets;


                      Fundamental Analysis :

 1. CCR - Consumer Confidence Index,

 2. CPI - Consumer Price Index,

 3. Employment / Unemployment Report

 4. Decisions of the Central Bank (Monetary Board),

 5. GDP - Gross Domestic Product,

 6. Production Index,

 7. Of Michigan Confidence Index,

 8. Retail Sales Data,

 9. American Treasury (TIC),

 10. Trade Balance figures,

 11. Monthly Budget Reports

 12. Current Accounts,

 13. Durable Goods,

 14. Housing Starts,

 15. Capacity Utilization,

 16. Philadelphia Fed Index,

 17. Producer Price Index (PPI - PPI),

 18. Employment Cost Index,

 19. Personal Consumption Expenditures (PCE),

          

                      Technical Analysis:

 1. General Approaches and Concepts,

 2. Charts, Trends, Ratios,

 3. Support and Resistance Points,

   

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            Temel Kavramlar:

 2. Ekonomik göstergeler,

 3. Konjonktürel Dalgalanmalar,

 4. İç Ekonomik Dengeler,

 5. Dış Ekonomik Dengeler (Dış Ticaret),

 6. Devlet Bütçesi/Borçlanması,

 7. Finansal Ürünler,

 8. Spekülasyon - Manipülasyon                

                  

                      Para Piyasaları:

 1. Ekonomik göstergeler;

 2. Para Arzı,

 3. Bankalar arası Para Piyasaları,

 4. Merkez Bankaları,

 5. Hazine,

 6. Borsalar

 7. Forex Piyasaları;


                      Temel Analiz:

 1. CCI - Tüketici Güven Endeksi,

 2. CPI - Tüketici Fiyat Endeksi,

 3. İstihdam / işsizlik Raporu,

 4. Merkez Bankası Kararları (Para Kurulu),

 5. GDP - Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla,

 6. Üretim Endeksi,

 7. Michigan Güven Endeksi,

 8. Perakende Satışlar Verileri,

 9. Amerikan Hazinesi (TIC),

 10. Ticaret Dengesi Rakamları,

 11. Aylık Bütçe Raporları,

 12. Cari Hesaplar,

 13. Dayanıklı Mallar,

 14. Konut Başlangıçları,

 15. Kapasite Kullanımı,

 16. Philadelphia Fed Endeksi,

 17. Üretici Fiyatları Endeksi (PPI - ÜFE),

 18. İstihdam Maliyeti İndeksi,

 19. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE ),

          

                      Teknik Analiz:

 1. Genel Yaklaşım ve Kavramlar,

 2. Grafikler, Trendler, Oranlar,

 3. Destek ve Direnç Noktaları,