4 Saat  x  4 Gün  /  4 Hours  x  4 Days

 

Mini Business & Administration

Mini Business & Administration

Seminar Program:


 1. 1.Day            Essential Finance:

 2. Financial Markets and Institutions,

 3. Economic Functions of the Financial System,

 4. Financial Products & Assets,

 5. Economic indicators,

 6. Business Cycles,

 7. Internal Economic Balance,

 8. Foreign Economic Balance (Foreign Trade)

 9. State Budget / Government Securities,

 10. Financial Products,

 11. Speculation - Manipulation


 1. 2.Day            Financial Statements & Financial Analysis:

 2. Basic Accounting Concepts,

 3. Balance Sheet and Income Statement structures,

 4. Assets - Resources - Capital - Equity,

 5. Cost - Expenses - Expenses - Losses,

 6. Turnover - Collections - Revenue - Profit,

 7. Depreciation calculation,

 8. Funds & Cash Flow - Cash Management,

 9. A Brief Overview of Cost Accounting,

 10. Sources of Finance and Management,

 11. Inflation Impact on Financial Statements,

 12. Working Capital Calculation and Management,

   

3. Day            Crisis Management:

 1. Crisis Concept,

 2. Global, Local, Sectorial Crisis,

 3. Crisis Management,

 4. Weakness of Family business & SMIs,

 5. Depression proof companies,

 6. Strategic Planning,

 7. Practical Knowledge,


4. Day            Project Management:

 1. What exactly is it,

 2. Leader & Team,

 3. SWOT,

 4. Meeting Management,

 5. Brain Storm,

 6. Critical Path,

 7. Gantt Charts,

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            Temel Finans:

 2. Finansal Piyasalar ve Kurumları,

 3. Finansal Sistemin Ekonomik Fonksiyonu,

 4. Finansal Ürünler,

 5. Ekonomik göstergeler,

 6. Konjonktürel Dalgalanmalar,

 7. İç Ekonomik Dengeler,

 8. Dış Ekonomik Dengeler (Dış Ticaret),

 9. Devlet Bütçesi/Borçlanması,

 10. Finansal Ürünler,

 11. Spekülasyon - Manipülasyon

                    

 1. 2.Gün           Finansal Tablolar & Mali Analiz:

 2. Temel Muhasebe Kavramları,

 3. Bilânço ve Gelir Tablosunun yapıları,

 4. Varlıklar – Kaynaklar – Sermaye – Özsermaye,

 5. Maliyet – Harcama – Gider – Zarar,

 6. Ciro – Tahsilât – Gelir – Kar,

 7. Amortisman hesaplaması,

 8. Fon Akım – Nakit Akım – Nakit Yönetim Tabloları,

 9. Maliyet Muhasebesine Kısa Bir Bakış,

 10. Finansman Kaynakları ve Yönetimi,

 11. Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkisi,

 12. Çalışma Sermayesi Hesabı ve Yönetimi,

   

3. Gün           Kriz Yönetimi:

 1. Ana hatları ile kriz,

 2. Global, Ülkesel, Sektörel Krizler,

 3. Kriz Yönetimi,

 4. Zaafları ile Aile şirketleri ve KOBİ’ler,

 5. Krize dayanıklı şirketler,

 6. Stratejik planlama,

 7. Pratik Öneriler,


4. Gün           Proje Yönetimi:

 1. Nedir, Ne değildir,

 2. Lider & Takım,

 3. SWOT,

 4. Toplantı Yönetimi,

 5. Beyin Fırtınası,

 6. En Kısa Yol,

 7. Gantt Grafikleri,