2 Gün / 2 Days

 

Finansal Analiz & Karar Alma

Financial Analysis & Decision Making

Seminar Program:


 1. 1.Day            Finansal Markets:

 2. Financial Markets and Institutions,

 3. Economic Functions of the Financial System,

 4. Financial Products & Assets; ;

                        ( Qualifications, Term, Supply, delivery dates, drawer )

                  

                      Time Value of Money:

 1. Simple Interest, Compound Interest,

 2. Simple Discount,

 3. Payable / Receivable Aging,

 4. Effective Annual Interest Rate,

 5. Ordinary annuity, Cash annuity,

 6. Analysis of Money Market Instruments,

 7. Analysis of Capital Market Instruments,


 1. 2.Day            Evaluation of Investment Projects:

 2. Investment Payback Period,

 3. Discounted Investment Payback Period,

 4. Net Present Value,

 5. Net Present Value for Different Term Investments,

 6. Internal Rate of Return,

 7. Modified Internal Rate of Return,,

          

                      Financial Statements & Financial Analysis:

 1. Basic Financial Concepts,

 2. Balance Sheet and Income Statement structures,

 3. Assets - Resources - Capital - Equity,

 4. Cost - Expenses - Expenses - Losses,

 5. Turnover - Collections - Revenue - Profit,

 6. Depreciation calculation,

 7. Funds Flow - Cash Flow - Cash Management Statements,

 8. A Brief Overview of Cost Accounting,

 9. Sources of Finance and Management (Optimization),

 10. Inflation Impact on Financial Statements,

 11. Working Capital Calculation and Management,

   

                      Financial Management:

 1. Essentials of financial management,

 2. Profitability Management,

 3. Cash Management,

 4. Break-even / Profit analysis,

 5. Sales and maturities of policy,

 6. Fund Management,

 7. Raising Funds,

 8. Fund Raising tools in the market,

 9. ERP Applications

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            Finansal Piyasalar:

 2. Finansal Piyasalar ve Kurumları,

 3. Finansal Sistemin Ekonomik Fonksiyonu,

 4. Finansal Ürünler, Varlıklar;

                        ( Nitelikleri, Vadeleri, Arz Şekilleri, Teslim Tarihleri,Keşidecisi )

                  

                      Paranın Zaman Değeri:

 1. Basit Faiz, Bileşik Faiz,

 2. Basit Iskonto,

 3. Borç / Alacak Yaşlandırma,

 4. Efektif Yıllık Faiz Oranı,

 5. Olağan Anuite, Peşin Anuite,

 6. Para Piyasası Araçlarının Analizleri,

 7. Sermaye Piyasası Araçlarının Analizleri,


 1. 2.Gün            Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi:

 2. Yatırımı Geri Ödeme Süresi,

 3. Iskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Süresi,

 4. Net Şimdiki Değer,

 5. Farklı Süreli Yatırımlarda Net Şimdiki Değer,

 6. İç Verim Oranı,

 7. Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı,

          

                      Finansal Tablolar & Mali Analiz:

 1. Temel Finans Kavramları,

 2. Bilânço ve Gelir Tablosunun yapıları,

 3. Varlıklar – Kaynaklar – Sermaye – Özsermaye,

 4. Maliyet – Harcama – Gider – Zarar,

 5. Ciro – Tahsilât – Gelir – Kar,

 6. Amortisman hesaplaması,

 7. Fon Akım – Nakit Akım – Nakit Yönetim Tabloları,

 8. Maliyet Muhasebesine Kısa Bir Bakış,

 9. Finansman Kaynakları ve Yönetimi (Optimizasyon),

 10. Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkisi,

 11. Çalışma Sermayesi Hesabı ve Yönetimi,

   

                      Finansal Yönetim:

 1. Ana hatları ile finansal yönetim,

 2. Karlılık Yönetimi,

 3. Nakit Yönetimi,

 4. Başa-baş / Kara geçiş analizleri ve uygulamaları,

 5. Satış politikaları ve vade,

 6. Fon Yönetimi,

 7. Fon Tedariki,

 8. Piyasadaki fonlama araçları,

 9. ERP Uygulamaları